Disclaimer

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Comfortho actualiseert met regelmaat deze website, voor zover er wijzigingen zijn geweest.

Comfortho aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor foutieve of (deels) onvolledige informatie.
Alle informatie op deze website kan zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.
Alle rechten voorbehouden. Niets op deze website mag zonder schriftelijke toestemming worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier. Op alle informatie (foto’s en beeldmateriaal, teksten, software) op deze internetsite berust een copyright.
©2018 Comfortho. Bij inbreuk op deze rechten kan een naheffing berekend worden.
Andere websites die door middel van links toegankelijk zijn vanuit deze website zijn niet gecontroleerd of goedgekeurd.

Comfortho aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden.
Heeft u problemen bij het bezoeken van deze site of heeft u op- of aanmerkingen over deze site, neem dan contact op met ons via het contactformulier.