Algemene voorwaarden

LEES DEZE WEBSITE ALS VOORWAARDE OM U TOEGANG TE VERLENEN.

HET LEZEN EN ACCEPTEREN VAN DE GEBRUIKSOVEREENKOMST EN HET LEZEN EN ACCEPTEREN VAN DE BEPALINGEN VAN HET PRIVACYBELEID VAN DEZE WEBSITE ZIJN VEREISTE OVERWEGINGEN VOOR DE WEBSITE DIE U HET RECHT GEEFT OM DE WEBSITE TE BEZOEKEN, TE LEZEN, DOOR TE VERKOPEN, AF TE HANDELEN, BETALINGEN TE VERWERKEN OF ER OP ENIGERLEI WIJZE MEE OM TE GAAN. DOOR DEZE WEBSITE TE BEZOEKEN ERKENT U DAT ALLE GEBRUIKSVOORWAARDEN AAN U ZIJN DOORGEGEVEN. ALLE OVEREENKOMSTEN, VERKLARINGEN, BELOFTES, GARANTIES, HANDELINGEN OF VERKLARINGEN VAN DE BEZOEKER DIE OP ENIGERLEI WIJZE AFWIJKEN VAN DEZE OVEREENKOMST ZULLEN GEEN KRACHT OF GEVOLG KRIJGEN.

ALLE PERSONEN WORDEN DE TOEGANG TOT OF HET GEBRUIK VAN DEZE SITE ONTZEGD, TENZIJ ZIJ DE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN HET PRIVACYBELEID LEZEN EN AANVAARDEN.

DOOR HET BEKIJKEN, BEZOEKEN, GEBRUIKEN, AFHANDELEN VAN BETALINGEN IN NAAM VAN, OF INTERACTIE MET DEZE WEBSITE ALS EEN RESELLER, TUSSENPERSOON, AFFILIATE, KLANT, MERCHANT SERVICE PROVIDER, UITGEVER, ADVERTEERDER OF WELKE INTERACTIE DAN OOK GAAT U AKKOORD MET ALLE BEPALINGEN VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN HET PRIVACYBELEID VAN DEZE WEBSITE. MET INBEGRIP VAN EVENTUELE WIJZIGINGEN IN DEZE OVEREENKOMST OF AANVULLEND BELEID DAT IS OPGENOMEN DOOR MIDDEL VAN VERWIJZING DIE DE WEBSITE IN DE TOEKOMST NAAR EIGEN GOEDDUNKEN KAN MAKEN.

ALLE PERSONEN ONDER DE 18 JAAR WORDEN DE TOEGANG TOT DEZE WEBSITE ONTZEGD. ALS U JONGER BENT DAN 18 JAAR, IS HET ONWETTIG OM DEZE WEBSITE OF DE INHOUD ERVAN OP ENIGERLEI WIJZE TE BEZOEKEN, TE LEZEN OF ER INTERACTIE MEE TE HEBBEN. DEZE WEBSITE ONTZEGT SPECIFIEK DE TOEGANG TOT ELKE PERSOON DIE ONDER DE ONLINE PRIVACYWET VOOR KINDEREN (COPA) VAN 1998 VALT.

DEZE WEBSITE BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM ELKE PERSOON OF KIJKER DE TOEGANG TE ONTZEGGEN OM WELKE REDEN DAN OOK. ONDER DE VOORWAARDEN VAN HET PRIVACYBELEID, DAT U ACCEPTEERT ALS VOORWAARDE VOOR HET BEKIJKEN VAN DE WEBSITE, IS HET TOEGESTAAN OM GEGEVENS EN INFORMATIE TE VERZAMELEN EN OP TE SLAAN VOOR HET DOEL VAN UITSLUITING EN VOOR VELE ANDERE DOELEINDEN.

DE GEBRUIKSOVEREENKOMST KAN VAN TIJD TOT TIJD WORDEN GEWIJZIGD. BEZOEKERS HEBBEN EEN BEVESTIGENDE PLICHT, ALS ONDERDEEL VAN DE OVERWEGING VOOR TOESTEMMING OM DEZE WEBSITE TE BEKIJKEN, OM ZICHZELF OP DE HOOGTE TE HOUDEN VAN WIJZIGINGEN.

PARTIJEN BIJ DE GEBRUIKSOVEREENKOMST

Bezoekers, kijkers, gebruikers, abonnees, leden, filialen, wederverkopers of klanten, hierna gezamenlijk aangeduid als “Bezoekers”, zijn partij bij deze overeenkomst. De website en zijn voorgangers, eigenaren en/of exploitanten van websites, zijn partij bij deze overeenkomst, die hierin wordt aangeduid als “Website”. Bezoekers begrijpen en erkennen dat deze overeenkomst de regels overstijgt en vervangt alle overeenkomsten van Bezoekers met de Website, met inbegrip van maar niet beperkt tot de eigen elektronische website gebruiksvoorwaarden van Bezoekers, het privacybeleid of andere voorgestelde wettelijk bindende overeenkomsten die zich op de website van Bezoekers bevinden.

Website wijst hierbij alle elektronische overeenkomsten van Bezoekers af, met inbegrip van maar niet beperkt tot de Bezoekersvoorwaarden. Deze overeenkomst is van toepassing op alle partijen. In het geval van een geschil met Bezoeker zal de Website worden beheerst door deze overeenkomst en door de toepasselijke standaard regels en wetten die zullen worden beslecht in bindende arbitrage of een rechtbank op de Websites keuze in het rechtsgebied van de Websites keuze. Alle overeenkomsten, verklaringen, beloften, garanties, acties of verklaringen van Bezoekers website of andere voorgestelde overeenkomst die op enigerlei wijze afwijken van de voorwaarden van deze overeenkomst zullen niet worden gegeven geen kracht of gevolg. Alle bezoekers, met inbegrip van wederverkopers, tussenpersonen, filialen, joint venture partners, uitgevers, adverteerders, online marketeers, en alle gebruikers die deze website bezoeken of openen op welke manier dan ook zijn onderworpen aan wederzijdse vrijgave en alle contracten of overeenkomsten zijn niet toegestaan om te worden beëindigd om welke reden dan ook, zonder wederzijdse schriftelijke toestemming en instemming van de website.

GEBRUIK VAN INFORMATIE VAN DEZE WEBSITE

Tenzij u een uitdrukkelijk schriftelijk contract met deze website hebt afgesloten, hebben bezoekers, kijkers, abonnees, leden, filialen of klanten geen recht om deze informatie te gebruiken in een commerciële of openbare omgeving; zij hebben geen recht om deze informatie uit te zenden, te kopiëren, op te slaan, af te drukken, te verkopen of gedeelten van de inhoud van deze website te publiceren. Door de inhoud van deze website te bekijken gaat u akkoord met deze voorwaarde en erkent u dat elk ongeoorloofd gebruik onwettig is en u kan worden onderworpen aan civielrechtelijke of strafrechtelijke sancties. Ook hier geldt dat de bezoeker geen enkel recht heeft op het gebruik van de inhoud of delen daarvan, inclusief de databases, onzichtbare pagina’s, gelinkte pagina’s, onderliggende code of andere intellectuele eigendommen die de site kan bevatten, om welke reden dan ook, voor welk gebruik dan ook. Niets. Bezoeker gaat akkoord met een schadevergoeding ten bedrage van 100.000 dollar bovenop de kosten en de werkelijke schade voor schending van deze bepaling. Bezoeker garandeert dat hij of zij begrijpt dat het accepteren van deze bepaling een voorwaarde is voor het bekijken van de site en dat het bekijken van de site een acceptatie is.

EIGENDOM VAN DE WEBSITE OF RECHT OM DE INHOUD VAN DEZE WEBSITE TE GEBRUIKEN, TE VERKOPEN, TE PUBLICEREN

De website en de inhoud ervan zijn eigendom van of in licentie bij de website. Het materiaal op de website moet worden verondersteld eigendom en auteursrechtelijk beschermd te zijn. Bezoekers hebben geen enkel recht op de inhoud van de website. Gebruik van de inhoud van de website om welke reden dan ook is onwettig, tenzij dit gebeurt met uitdrukkelijke toestemming van de website.

HYPERLINKS NAAR DE SITE, CO-BRANDING, “FRAMING” EN HET VERWIJZEN NAAR DE SITE ZIJN VERBODEN.

Tenzij uitdrukkelijk toegestaan door de website, mag niemand deze site of gedeelten daarvan (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, logo’s, handelsmerken, branding of auteursrechtelijk beschermd materiaal) hyperlinken naar zijn of haar eigen site om welke reden dan ook. Verder is het niet toegestaan om de url (website-adres) van deze website in commerciële of niet-commerciële media te vermelden zonder uitdrukkelijke toestemming, noch is het toegestaan om de site te ‘framen’. U stemt er uitdrukkelijk mee in om met de website samen te werken om dergelijke activiteiten te verwijderen of te deactiveren en bent aansprakelijk voor alle schade. U gaat hierbij akkoord met een schadevergoeding van US$100.000,00 plus kosten en werkelijke schade voor het schenden van deze bepaling.

DISCLAIMER VOOR DE INHOUD VAN DE SITE

De website wijst elke verantwoordelijkheid af voor de juistheid van de inhoud van deze website. Bezoekers nemen alle risico’s van het bekijken, lezen, gebruiken of vertrouwen op deze informatie. Tenzij u met de website een uitdrukkelijk andersluidende overeenkomst hebt gesloten, hebt u niet het recht om te vertrouwen op de juistheid van de informatie op de website. De website geeft geen garantie.

Er is alles aan gedaan om dit product en zijn potentieel nauwkeurig weer te geven. Hoewel deze industrie een van de weinige is waar men zijn eigen cheque kan uitschrijven in termen van inkomsten, is er geen garantie dat u geld zult verdienen met de technieken en ideeën in deze materialen. Voorbeelden en getuigenissen in deze materialen moeten niet worden geïnterpreteerd als een belofte of garantie van inkomsten. Verdienpotentieel is volledig afhankelijk van de persoon die ons product gebruikt, hun ideeën en technieken. Dit product is geen zakelijke mogelijkheid en geeft alleen advies en training over internet en zoekmachine optimalisatie. Dit is een nieuw product en systeem en als zodanig is er geen geschiedenis van inkomsten uit het gebruik ervan. WE HOUDEN DE WERKELIJKE INKOMSTEN VAN GEBRUIKERS VAN ONS PRODUCT NIET BIJ, OMDAT DIT OOK EEN SCHENDING ZOU BETEKENEN VAN DE HANDELSGEHEIMEN EN VERTROUWELIJKE OF BEDRIJFSEIGEN INFORMATIE VAN DE GEBRUIKERS. DE INFORMATIE OP DEZE SITE IS ONZE ERVARING MET HET PRODUCT. ALS U UW ERVARING WILT DELEN, LAAT HET ONS DAN WETEN.

DISCLAIMER VOOR SCHADE AAN UW COMPUTER OF SOFTWARE DOOR INTERACTIE MET DEZE WEBSITE OF DE INHOUD ERVAN. BEZOEKER NEEMT ALLE RISICO’S VAN VIRUSSEN, WORMEN OF ANDERE CORRUPTE FACTOREN OP ZICH.

De website neemt geen verantwoordelijkheid voor schade aan computers of software van de bezoeker of enige persoon waarmee de bezoeker vervolgens communiceert door corrupte code of gegevens die onbedoeld worden doorgegeven aan de computer van de bezoeker. Nogmaals, de bezoeker bekijkt en communiceert met deze site, of met banners of pop-ups of reclame die daarop worden getoond, op eigen risico.

DISCLAIMER VOOR SCHADE VEROORZAAKT DOOR DOWNLOADS

Bezoekers downloaden informatie van deze site op eigen risico. Website geeft geen garantie dat downloads vrij zijn van corrupte computercodes, waaronder, maar niet beperkt tot, virussen en wormen.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Door het bekijken, het gebruik van of de interactie op welke manier dan ook met deze site, inclusief banners, advertenties of pop-ups, downloads, en als voorwaarde voor het rechtmatig bekijken van de website, doet Bezoeker voor altijd afstand van alle rechten op schadeclaims van enige en alle beschrijvingen op basis van enige causale factor resulterend in enige mogelijke schade, ongeacht hoe gruwelijk of uitgebreid, hetzij fysiek of emotioneel, voorzienbaar of onvoorzienbaar, hetzij persoonlijk of zakelijk van aard.

SCHADELOOSSTELLING

Bezoeker gaat ermee akkoord dat in het geval hij schade veroorzaakt, die de Website moet betalen, de Bezoeker, als voorwaarde voor het bekijken, belooft de Website voor iedereen te vergoeden.

SUBMISSIES

Bezoeker gaat ermee akkoord als voorwaarde voor het bekijken, dat elke communicatie tussen Bezoeker en Website wordt beschouwd als een inzending. Alle inzendingen, met inbegrip van delen daarvan, afbeeldingen of de inhoud van de inzendingen, worden het exclusieve eigendom van de website en mogen zonder verdere toestemming worden gebruikt voor commercieel gebruik, zonder verdere tegenprestatie van welke aard dan ook. De bezoeker gaat ermee akkoord om deze informatie alleen te communiceren naar de website, die hij voor altijd wil laten gebruiken op elke manier die hij/zij nodig acht. “Inzendingen” is ook een bepaling van het Privacybeleid.

KENNISGEVING

Er is geen enkele aanvullende kennisgeving van welke aard dan ook verschuldigd, om welke reden dan ook, en de bezoeker garandeert uitdrukkelijk dat afstand wordt gedaan van het recht op kennisgeving als voorwaarde voor toestemming om de website te bekijken of er mee te werken.

AFSTANDEN

Als onderdeel van de overweging die de website vereist voor het bekijken, gebruiken of communiceren met deze website, gaat de bezoeker akkoord met het gebruik van bindende arbitrage voor elke claim, geschil of controverse (“CLAIM”) van welke aard dan ook (contractueel, uit onrechtmatige daad of anderszins) die voortvloeit uit of verband houdt met deze aankoop, dit product, met inbegrip van problemen met betrekking tot verzoeken, privacy en gebruiksvoorwaarden. In het geval dat de Bezoeker de winnende partij is, zal de Bezoeker de kosten van zijn eigen advocaatkosten vergoeden. Website behoudt zich het recht voor om Vistor te procederen voor een rechtbank in het rechtsgebied van de keuze van de website.

In geen geval zal de bezoeker, bezoeker, lid, abonnee of klant het recht hebben om naar de rechtbank te gaan of een juryrechtspraak te houden. De kijker, bezoeker, lid, abonnee of klant zal niet het recht hebben om deel te nemen aan een vooronderzoek, behalve zoals bepaald in de regels; u zal niet het recht hebben om deel te nemen als vertegenwoordiger of lid van een klasse van eisers met betrekking tot een claim die onderworpen is aan arbitrage; de beslissing van de arbiter zal definitief en bindend zijn met beperkte rechten van beroep.

De winnende partij zal door de andere partij worden vergoed voor alle kosten in verband met de arbitrage van het geschil, met inbegrip van advocatenkosten, incassokosten, onderzoekskosten en reiskosten.